Alarmopvolging

Bij brand, inbraak of een calamiteit telt iedere seconde. Daarom is snelle en professionele alarmopvolging een must. Door alerte surveillanten die de beschikking hebben over de nieuwste technische en innovatieve middelen..

+ Inbraakalarm- en opvolgingspocedure

Nadat de beveiligingsbeambte een melding van een inbraak ontvangt van de PAC (Particuliere Alarmcentrale), dan begeeft hij zich onmiddellijk naar het object vanwaar de melding afkomstig is. Voordat het object wordt binnengegaan, wordt eerst het gehele pand aan de buitenzijde gecontroleerd op eventuele ‘verdachte, bijzondere omstandigheden’, tenzij uit omstandigheden blijkt dat dit ongewenst is. Dit alles past binnen het wettelijk vastgelegde veiligheidsprotocol.

Indien tijdens de controle bijzondere omstandigheden worden aangetroffen, dan gaat de beambte het pand bij voorkeur niet naar binnen, maar informeert onmiddellijk de politie. In afwachting van de komst van de politie stelt hij zich zodanig nabij het pand op, dat hij een goede observerende taak kan verrichten. Indien hij een surveillanceauto ter beschikking heeft, dan vindt deze observatie zoveel mogelijk plaats nabij dit voertuig. Dit in verband met de in dit voertuig aanwezige

communicatiemiddelen. Indien de politie aanwezig is, handelt de beambte alleen op aanwijzing van de politieambtenaren.

Als er geen bijzondere omstandigheden worden aangetroffen, dan stelt de beambte de alarmcentrale van zijn bevindingen op de hoogte. Vervolgens wordt er een interne ronde uitgevoerd, de alarmmelding afgehandeld en opnieuw geactiveerd.

+ Brand-alarm

Als de beveiligingsbeambte van de meldkamer een brandmelding ontvangt, dan begeeft hij zich ten spoedigste naar het object vanwaar de melding afkomstig is. Ter plaatse stelt hij meteen een onderzoek in door vast te stellen door welke omstandigheden het alarm is geactiveerd. Bij een terechte melding informeert hij via zijn alarmcentrale de brandweer, eventueel de GGD en de Politie. Hij probeert verdere schade zoveel mogelijk te beperken. Indien dit niet mogelijk is, zorgt hij voor een goede opvang van de brandweer, de ambulance of politie. Bij een onterechte melding stelt de beambte zijn alarmcentrale van zijn bevindingen op de hoogte. Indien nodig, stelt de alarmcentrale de brandweer in kennis. Tevens wordt de sleutelhouder van het betreffende object ingelicht.

Wanneer de sleutelhouder ter plaatse komt, zal de beambte hem opwachten en indien nodig of gewenst, begeleiden bij het afhandelen van de alarmmelding.

+ Overval- en Sabotage alarm

Indien de beveiligingsbeambte van de meldkamer een overval- of sabotagemelding ontvangt, informeert hij bij de meldkamer of de politie is ingelicht en of deze onderweg is. In afwachting van de komst van de politie houdt hij zich in of nabij het betreffende object. Hij draagt er zorg voor dat hij de aanwezige noodzakelijke middelen ten behoeve van het bedrijf bij zich heeft. Hij handelt niet eerder dan in overleg met de politie.

+ Ongeval-alarm

Indien de beambte een ongevalsmelding ontvangt, dan begeeft hij zich ten spoedigste naar het object waarvan de melding afkomstig is. Bij een terechte melding informeert hij via de alarmcentrale de politie. Bij een onterechte melding stelt de beambte zijn alarmcentrale van zijn bevindingen op de hoogte. De alarmcentrale stelt vervolgens de politie in kennis. Tevens wordt de sleutelhouder van het betreffende object ingelicht.

+ Responstijd alarm

Wij streven er naar om binnen 15 minuten na ontvangst van de (alarm)melding ter plaatse te zijn. Door onze lokale ligging, is dit ook in bijna alle gevallen mogelijk. In ca. 90 % van de gevallen zijn wij binnen 15 minuten ter plaatse, de resterende 10 % wordt binnen 30 minuten bereikt.